عارضه زردی و زوال فايتوپلاسمايی

 بیماری زردی طلایی یا زردی انگور و چوب سیاه، علائم مشابهي مانند کاهش رشد، تغییر رنگ برگ، نکروز، پیچیدگي برگ به سمت پايین و کاهش کیفیت و کمیت میوه دارند. علائم بیماری درتمام درخت ظاهر نمي‌شود و ممکن است تنها تعدادی از شاخه‌ها علائم بیماری را بروز دهند.

انگور يکي از با ارزش ترين و مهم ترين محصولات باغي در ايران است که مورد حمله عوامل مختلف بیماريزای گیاهي قرار مي‌گیرد. عارضه زردی و زوال فايتوپلاسمايي انگور در سالهای اخیر به عنوان يکي از عوامل تخريب و از بین رفتن تاکستانها در برخي استانهای مهم کشت انگور در کشور مطرح شده است. آشنايي با اين عارضه و تمايز علائم آن از ساير بیماری هايي که در تاکستان‌ها منجر به زوال مي‌شوند در مديريت صحیح و به موقع اين بیماری مي‌تواند موثر باشد.

علائم عارضه زردي و زوال فايتوپلاسمايي

 بیماری زردی طلایی یا زردی انگور و چوب سیاه، علائم مشابهي مانند کاهش رشد، تغییر رنگ برگ، نکروز، پیچیدگي برگ به سمت پايین و کاهش کیفیت و کمیت میوه دارند. علائم بیماری درتمام درخت ظاهر نمي‌شود و ممکن است تنها تعدادی از شاخه‌ها علائم بیماری را بروز دهند. روی ارقام انگور سفید علائم برگي به صورت لکه‌های زرد کوچک در امتداد رگبرگ اصلي مشاهده مي‌شود. با توسعه لکه‌ها درامتداد رگبرگ اصلي، نوار زرد رنگي در امتداد آن قابل مشاهده است، که به تدريج به صورت لهی بزرگي در برگ ظاهر مي‌شود. در ارقام قرمز علائم مشابهي در برگ ديده ‌مي‌شود، ولي رنگ لکه آن قرمز است. با گذشت زمان، شاخه‌ها شکننده و جوانه‌های آن نکروز مي‌شوند. شاخه‌های آلوده سیاه مي‌شوند و درطول زمستان مي‌میرند. میوه‌ها هم با آغاز آلودگي و به مرور زمان ريزش مي‌کنند. اگر آلودگي ديرتر اتفاق بیافتد، خوشه قهوه‌ای، چروکیده و خشک مي‌شود. در بعضي از کولتیوارها حبه‌های نارس ريزش می‌کنند. علائم عارضه زردی و زوال انگور در ايران کمي با آنچه در بالا توضیح داده شد متفاوت است. علائم اين عارضه، با زردی در ارديبهشت آغاز مي شود. اين زردی با زردی ناشي از کمبود آهن متمايز است. زردی ناشي از کمبود آهن در اکثر درختان باغ همزمان ديده مي شود و يک زردی ملایم است و زردی ای که منجر به زوال انگور مي‌شود يک زردی درخشنده و به صورت لکه ای در درختان باغ قابل مشاهده است. با آغاز خرداد و گرم شدن هوا زردی ناشي از کمبود آهن ممکن است رفع شود ولي درختاني که به صورت لکه ای در باغ با علائم زردی درخشنده مشاهده مي‌شوند، به گسترش علائم ادامه داده و اين زردی تبديل به لکه های نکروتیک حاشیه ای در برگها مي شود. هر چه هوا گرمتر مي‌شود اين لکه گسترش بیشتری مي‌يابد به صورتي که در اواخر تیر تا اواسط مرداد شديد ترين حالت عارضه يعني زوال برخي شاخه ها و ريزش برگهای سوخته را مشاهده مي‌کنیم که کشاورزان به اين حالت آتشک " می‌گویند.

زردی انگور

زردی انگور

تفكيک زردي و زوال فايتوپلاسمايي انگور از بيماري اسكا

علائم زردی و زوال فايتوپلاسمايي انگور از زوال سريع يا اسکا از نظر نوع و زمان وقوع متفاوت است. علائم اسکا در اواخر مرداد و اوايل شهريور به صورت ناگهاني بروز مي‌کند و حتما علاوه بر علائم برگي، علائم نکروز چوب و تنه نیز در آن قابل مشاهده است. ولي علائم زوال يا آتشک در تیر ماه تا اواسط مرداد شديد مي‌شود، در حالیکه علائم پوسیدگي چوب در آنها قابل مشاهده نیست. فرم بطئي از اسکا وجود دارد که که در آن میزبان آلوده بعد از چند سال از آلودگي، پژمرده و خشک مي‌شود که در اين حالت نیز به دلیل بروز زوال ناگهاني از زوال تدريجي ناشي از عوامل فايتوپلاسمايي قابل تفکیک است.

اسکای مو

انتقال بیماری فایتوپلاسمایی انگور

فایتوپلاسمای عامل زردی درخشنده انگور با زنجرک  از درخت انگور آلوده به درخت سالم منتقل مي‌گردد و هیچ میزبان واسطي برای اين پاتوژن گزارش نشده است. بیماری زردی درخشنده انگور و ناقل آن تا کنون از ايران گزارش نشده است. فایتوپلاسماهای همراه با عارضه زردی و زوال فایتوپلاسمای انگور در ايران در بدن زنجرکهای در تاکستانهای استان قزوين گزارش شده است که به عنوان ناقل بالقوه اين عارضه در حال بررسی هستند.

مدیریت عارضه زردي و زوال فایتوپلاسمایی انگور

يکي از راههای معمول تکثیر انگور، استفاده از قلمه است. برای اين منظور بايد از درختان سالمي که عدم آلودگي آنها با استفاده از آزمون مولکولي به اثبات رسیده است، قلمه گیری شود. رعايت نکات بهداشتي باغها در فصل زمستان و يا پايیز، قطع کردن و ريشه کني درختان خشکیده در اثر زوال و و قبل از خشکیدگي در صورت احراز آلودگي و بیرون بردن آنها از باغ های انگور در پايیز و زمستان در کنترل عارضه بسیار موثر است. از سوزاندن بقايا و يا قطعه قطعه کردن بقايای آلوده در داخل باغ انگور جدا خوداری شود امحای بقايای آلوده در بیرون باغ انجام شود. تاحد امکان بقايای تنه و ريشه‌های پايه قبلي از خاک خارج شده و برای جايگزيني و کشت مجدد، از نهالهای مو سالم و دارای گواهي سلامت تهیه شده از نهالستان های معتبر استفاده شود. با آفات مکنده نظیر زنجره مو و زنجرک موجود در باغها مبارزه شود. با توجه به عدم اطلاع از بیولوژی زنجرکهای ناقل بالقوه در تاکستان، توصیه مي‌شود مديريت همزمان اين آفات با کرم خوشه خوار با استفاده از ديازينون 5/1 در هزار بر اساس اطلاعیه های پیش آگاهي انجام شود. با علفهای هرز يکساله و چند ساله به خصوص نیلوفر صحرايي و گزنه مبارزه شود. آبیاری باغها بطور منظم انجام شود و از تنشهای خشکي اجتناب شود.

هرس سبز، حذف شاخه های علفي بدون خوشه و پاجوشها در همان مراحل اولیه رشد انجام می‌شود. هرس به اندازه ای انجام شود که شاخه های باقي مانده قدرت تامین آب و تحمل شرايط کم آبي را داشته باشند. استفاده از القا کننده های مقاومت برای مديريت بیماريهای فایتوپلاسمایی انگور در دنیا توصیه مي شود. استفاده از قارچکش فوزتیل آلومینیوم 4 در هزار به محض مشاهده علائم زردی به صورت پراکنده در بهار تاثیر خوبي در بهبودی علائم عارضه در باغ دارد.

منبع

عارضه زردی و زوال فایتوپلاسمایي انگور مریم غایب زمهریر-1398


منبع : عارضه زردی و زوال فایتوپلاسمایي انگور مریم غایب زمهریر-1398
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸